1. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi.
2. Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi”.
3. Tytuł i odznaka „Zasłużony Dawca Krwi” (nadaje PCK) przysługuje:
kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi lub co najmniej 15 litrów osocza, co odpowiada 10 donacjom krwinek płytkowych, pobranych metodą aferezy,
mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi lub co najmniej 20 litrów osocza, co odpowiada 12 donacjom krwinek płytkowych, pobranych metodą aferezy.
4. Honorowemu Dawcy, który oddał co najmniej 20 l krwi lub innych, równoważnych składników mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (nadaje ją Minister Zdrowia).
5. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi przysługuje:
zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
zwrot kosztów przejazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddaje krew na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszty te ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,
posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii (tj. 8 czekolad),
uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń aptek (zasłużonemu honorowemu dawcy krwi art. 10, ustawy o publicznej służby krwi),
dawcom rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem krwi zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje oprócz wymienionych uprawnień – ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi,
publiczna służba zdrowia zapewnia anonimowość dawcy krwi. Oznakowanie opakowań krwi i preparatów krwiopochodnych nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy przez biorcę lub inną osobę bądź jednostkę organizacyjną inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi (art.13, w/w ustawy).
6. Z dniem 1 stycznia 2007 r. Honorowym Dawcom przywrócono możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy do opodatkowania. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie uprzejmie informuje, że stosowne zaświadczenia będą wydawane Honorowym Dawcom na życzenie od dnia 1 stycznia następnego roku.
7. Krwiodawcom, którzy oddali 15 litrów krwi – kobiety, 18 litrów krwi – mężczyźni lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – na podstawi odpowiedniego wpisu w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi poświadczony pieczątką Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Oddziału Terenowego wraz z dowodem tożsamości przysługują bilety uprawniające do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej (obowiązuje w Warszawie).